Ons beleid

 

Streven naar doeltreffende en plezierige samenwerkingen

Het beleid van Van Omme & De Groot is erop gericht om zo soepel mogelijk het gehele ontwikkel en bouwproces te doorlopen. Wij streven naar een doeltreffende en plezierige samenwerking met onze medewerkers, opdrachtgevers, klanten en overige betrokken partijen. Hierdoor zijn we in staat om op efficiënte en duurzame wijze bouwwerken te realiseren. 

Kwalitatief hoogstaande producten

De directie van Van Omme &De Groot stelt zich tot doel om kwalitatief hoogstaande producten te leveren waarbij tevredenheid van onze klant, maar ook die van de toekomstige gebruikers van groot belang is. Kwaliteit houdt in dat aan alle geldende contracteisen wordt voldaan en dat het bouwproces zich voortdurend ontwikkelt en verbetert. Hiervoor wordt door het management het gehele ontwikkel- en bouw proces doorlopend gemonitord en zo nodig bijgesteld.

Een veilige en gezonde werkplek

Het beleid is er op gericht om werknemers en ingeleend personeel een veilige en gezonde werkplek te bieden. Wij stellen daarvoor alle benodigde middelen beschikbaar. Met de invoering van milieu- en veiligheidssystemen binnen ons bedrijf streeft de directie continu naar het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade als wel de gevolgen van incidenten zoveel mogelijk te beperken. 

Aandacht voor milieu en duurzaamheid

Milieubewustzijn en duurzaamheid uit zich onder meer in het rekening houden met de impact van de activiteiten op de leefomgeving, het minimaliseren van het gebruik van energie, het optimaliseren van afvalscheiding, het bevorderen van het toepassen van duurzame bouwmaterialen en het borgen om aan de milieuwet- en regelgeving te voldoen. Daarnaast hanteren wij een actief social return beleid, wij streven ernaar om zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Continue verbetering

Veilig en gezond werken vereist, evenals het continu verbeteren van kwaliteit en milieuzorg, een gezamenlijke inspanning van directie en uitvoerende. De medewerkers worden regelmatig door middel van opleidingen, instructies en voorlichting hier op gewezen. Afspraken omtrent privacy en integriteit zijn vastgelegd in onze bedrijfscode.

De directie verwacht en stimuleert dat werknemers actief en alert zijn in het herkennen van risico’s op de werkplek en in het signaleren van verbeterpunten. Door gezamenlijk aan deze risico’s te werken vertrouwen wij erop dat wij onszelf steeds verder verbeteren.

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922