Akkoord over nieuwbouw Austerlitz

27-03-14 |

De gemeente Zeist, woningbouwvereniging de Kombinatie en Van Omme & De Groot hebben een akkoord bereikt inzake de realisatie van nieuwbouw woningen in Austerlitz. Hiermee komt er zekerheid over de uitvoering van het dorpsplan Austerlitz, waaronder de tijdige realisatie van de nieuwe school en sociale woningen.

Het dorpsplan Austerlitz, uit 2011, voorziet in bescheiden nieuwbouw in zowel de sociale als de vrije sector. Enige groei is noodzakelijk om de huidige voorzieningen in stand te houden of uit te breiden en om doorstroom mogelijk te maken binnen het dorp. Daarnaast voorziet het dorpsplan in nieuwbouw voor de basisschool Pirapoleon.

de heer De Bruin (de Kombinatie), wethouder mevrouw Leenders (gemeente Zeist) en de heer De Groot (Van Omme & De Groot) ondertekenen het akkoord.

Woningbouwvereniging de Kombinatie zal de sociale woningbouw voor haar rekening nemen. De marktsituatie van de afgelopen jaren en een andere visie op de kerntaken van woningcorporaties, maakte het noodzakelijk om voor de vrije sector woningen op zoek te gaan naar een commerciële partner. Om de haalbaarheid daarvan te onderzoeken, is eind vorig jaar een marktverkenning uitgevoerd onder zes ontwikkelaars. Daarbij is gekeken naar de animo, de kwaliteit en de te verwachten grondopbrengst, want die is van belang om de maatschappelijke  ontwikkelingen in Austerlitz mogelijk te maken. Van Omme & De Groot bood de beste perspectieven. De vervolgens tussen partijen gevoerde gesprekken hebben nu tot een akkoord hebben geleid. Het akkoord houdt de gefaseerde realisatie van circa 100 vrije sectorwoningen in binnen de periode 2015-2020.
De partijen werden het eens over de verkoopprijs voor de gronden, de planuitwerking en de vervolgstappen. Een belangrijke stap in het proces betreft de aanpassing van het bestemmingsplan. Naar verwachting kan de bestemmingsplanprocedure eind 2014 of begin 2015 zijn afgerond. In de loop van 2015 kan de nieuwbouw van de koopwoningen dan van start gaan. Volgens plan start de bouw van de school en van de sociale woningen in 2018.

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922